Skip to content

Codice civile, K. I, T. VI, R. III, S. I, art. 84-92 – O warunkach niezbędnych dla zawarcia małżeństwa

Maj 10, 2014

Księga Pierwsza

O osobach i o rodzinie

Tytuł VI

O małżeństwie

Rozdział III

O małżeństwie zawieranym przed urzędnikiem stanu cywilnego

Sekcja I

Art. 84

Wiek.

Osoby niepełnoletnie nie mogą zawrzeć małżeństwa.

Sąd, na wniosek zainteresowanego, po sprawdzeniu jego dojrzałości psycho-fizycznej i ważności podanych powodów, wysłuchawszy prokuratora, rodziców lub opiekuna, może w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, przyzwolić z ważnych powodów, na zawarcie małżeństwa tym, którzy ukończyli szesnaście lat.

Postanowienie przekazuje się prokuratorowi, narzeczonym, rodzicom lub opiekunowi.

Przeciw postanowieniu przysługuje skarga, z odwołaniem do sądu apelacyjnego, w terminie zawiłym dziesięciu dni od dnia zgłoszenia.

Sąd apelacyjny rozstrzyga niezaskarżalnym orzeczeniem, wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Postanowienie wchodzi w życie, kiedy w terminie określonym w punkcie czwartym nie została wniesiona skarga.

Art. 84

Ubezwłasnowolniony w związku z ułomnością umysłową.

Nie może zawrzeć małżeństwa ubezwłasnowolniony całkowicie w związku z ułomnością umysłową.

Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie został złożony, prokurator może wnosić o odłożenie zawarcia małżeństwa; w takim wypadku zawarcie małżeństwa nie może mieć miejsca do czasu uprawomocnienia się orzeczenia o ubezwłasnowolnienie.

Art. 86

Wolność stanu.

Nie może zawrzeć małżeństwa ten, kto jest związany istniejącym węzłem małżeńskim.

Art. 87

Pokrewieństwo, powinowactwo, adopcja.

Nie mogą zawrzeć małżeństwa:

1) zstępni oraz wstępni w linii prostej;

2) siostry i bracia rodzeni ani przyrodni;

3) wuj i siostrzenica, ciotka i bratanek;

4) powinowaci w linii prostej; zakaz ten obowiązuje również w przypadku, gdy powinowactwo wynika z małżeństwa unieważnionego lub rozwiązanego lub wobec którego zniesiono wywoływanie skutków prawnych;

5) powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia;

6) przysposabiający, przysposobiony i jego zstępni;

7) dzieci przysposobione z tej samej osoby;

8) przysposobiony i dzieci przysposabiającego;

9) przysposobiony i małżonek przysposabiającego, przysposabiający i małżonek przysposobionego.

Sąd na wniosek zainteresowanych, postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, po wysłuchaniu prokuratora, może zezwolić na małżeństwo w przypadkach wskazanych w numerach 3 i 5, także w przypadku przysposobienia. Zezwolenie może zostać także wydane w przypadku wskazanym w numerze 4, gdy powinowactwo wynika z małżeństwa unieważnionego.

Postanowienie przekazuje się zainteresowanym i prokuratorowi.

Stosuje się przepisy punktu czwartego, piątego i szóstego art. 84.

Art. 88

Przestępstwo.

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby, z których jedna jest skazana za morderstwo lub usiłowanie morderstwa małżonka drugiej osoby.

W przypadku, gdy został wniesiony akt oskarżenia lub nakazano zatrzymanie, zawiesza się zawarcie małżeństwa dopóki nie zapadnie wyrok uniewinniający.

Art. 89

Czasowy zakaz ponownego małżeństwa.

Nie może zawrzeć małżeństwa kobieta, jeżeli nie upłynęło 300 dni od rozwiązania, unieważnienia lub zniesienia skutków cywilnych poprzedniego małżeństwa. Zakazem nie obejmuje się sytuacji, gdy rozwiązanie lub uchylenie skutków cywilnych poprzedniego małżeństwa dokonane zostało na podstawie art. 3 numer 2 litera b) i f) ustawy nr 898, z dn. 1 grudnia 1970 roku, a także w przypadkach gdy małżeństwo uznane zostało za nieważne wobec impotencji, także tylko jednego z małżonków.

Sąd postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, po wysłuchaniu prokuratora, może zezwolić na małżeństwo, gdy bez żadnych wątpliwości wykluczone jest istnienie ciąży lub jeżeli na mocy orzeczenia sądowego mąż nie współżył z żoną przez trzysta dni poprzedzających rozwiązanie, unieważnienie lub zniesienie skutków cywilnych małżeństwa. Stosuje się przepisy punktu czwartego, piątego i szóstego artykułu 84 i punktu piątego artykułu 87.

Zakaz wygasa w dniu, w którym ciąża rozwiązuje się.

Art. 90

Pomoc nieletniemu.

W postanowieniu, o którym mowa w artykule 84 lub orzeczeniu sądu apelacyjnego, jeśli wymagają tego okoliczności, powołuje się kuratora, który ma pomóc nieletniemu w zawarciu małżeństwa.

Art. 91

[Różnoroność ras lub narodowości]

Artykuł uchylony Rozporządzeniem nr 287, z dn. 14 września 1944.

Art. 92

[ Małżeństwo Króla i Książąt

Postanowienia artykułów 84, 97, numerów 3, 5, 6, 7, 8, 9 i artykułu 90 punkt cztery, nie stosuje się wobec Króla i Rodziny panującej.

Dla ważności małżeństwa Książąt i Księżniczek wymagana jest zgoda Króla.]

Artykuł utracił moc po wejściu w życie Konstytucji.

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: