Skip to content

Codice civile, K. I, T. VI, R. III, S. II, art. 93-101 – O formalnościach poprzedzających małżeństwo

Kwiecień 21, 2014

Codice Civile

Księga pierwsza
O osobach i o rodzinie

Tytuł VI
O małżeństwie

Rozdział III
O małżeństwie zawieranym przed urzędnikiem stanu cywilnego

Sekcja II

O formalnościach poprzedzających małżeństwo.

Art. 93

Ogłoszenie.

Zawarcie małżeństwa musi być poprzedzone ogłoszeniem dokonanym przez urzędnika stanu cywilnego.

[Na ogłoszenie składa się umieszczenie na drzwiach ratusza aktu, w którym wskazuje się imię, nazwisko, zawód, miejsce urodzenia i zamieszkania małżonków, to czy są małoletnimi czy nie, miejsce, w którym chcą zawrzeć małżeństwo. Akt musi także wskazywać imię ojca i imię i nazwisko matki małżonków, poza przypadkami, gdy prawo zwalnia z tego obowiązku.]

Punkt uchylony Rozporządzeniem Prezydenta Republiki nr 396 z dn. 3 listopada 2000 r.

Art. 94

Miejsce ogłoszenia.

Ogłoszenie musi być wniesione do urzędnika stanu cywilnego w gminie gdzie jeden z małżonków ma miejsce pobytu i jest wykonywane w gminach miejsca zamieszkania małżonków.

[Jeżeli pobyt w miejscu zamieszkania trwa krócej niż rok, ogłoszenie musi być także dokonane w gminie wcześniejszego zamieszkania.]

[Urzędnik stanu cywilnego, w którym wnosi się o ogłoszenie przekazuje wniosek do innych urzędników stanu cywilnego w gminach, gdzie ogłoszenie musi być dokonane. Ci natomiast muszą mu przekazać potwierdzenie ogłoszenia.]

Punkty uchylone Dekretem Prezydenta Republiki nr 396 z dn. 3 listopada 2000 r.

Art. 95

[Czas trwania ogłoszenia

Akt ogłoszenia pozostaje wywieszony na drzwiach ratusza co najmniej przez osiem dni, w tym dwie kolejne niedziele.]

Artykuł uchylony Dekretem Prezydenta Republiki nr 396 z dn. 3 listopada 2000 r.

Art. 96

Wniosek o ogłoszenie.

Wniosek o ogłoszenie musi być złożony przez oboje małżonków lub osobę, która została przez nich konkretnie wyznaczona.

Art. 97

[Dokumenty do ogłoszenia.

Kto wnosi o ogłoszenie musi przedstawić urzędnikowi stanu cywilnego skrócony odpis aktu urodzenia obojga małżonków, jak i wszystkie inne dokumenty wymagane do stwierdzenia stanu wolnego małżonków.

Osoba, która sprawuje lub sprawowała władzę [opiekę/kuratelę] musi potwierdzić urzędnikowi stanu cywilnego, do którego wniesiono o ogłoszenie za osobę, za którą odpowiada, że małżonków nie dotyczą żadne z przesłanek uniemożliwiających małżeństwo z art. 89, z którymi muszą być zaznajomieni poprzez jasne i kompletne odczytanie ich przez urzędnika stanu cywilnego, z ostrzeżeniem o konsekwencjach karnych w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim składa i podpisuje się przed urzędnikiem stanu cywilnego, który je potwierdza. Stosuje się przepisy artykułów 20, 24 i 26 ustawy nr 15, z dn. 4 stycznia 1968.

W przypadku braku oświadczenia przewidzianego w drugim punkcie, urzędnik stanu cywilnego, weryfikuje z urzędu wyłącznie przy sprawdzaniu pełnego aktu urodzenia, brak przeszkody pokrewieństwa lub powinowactwa, w terminach i dla skutków, o których mowa w art. 87.

W przypadku nie przedstawienia przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów, urzędnik stanu cywilnego wzywa do ich uzupełnienia]

Artykuł uchylony Dekretem Prezydenta Republiki nr 396 z dn. 3 listopada 2000 r.

Art. 98

Odmowa ogłoszenia.

Urzędnik stanu cywilnego, który odmawia ogłoszenia, wydaje zaświadczenie z uzasadnieniem odmowy.

Przeciw odmowie przysługuje odwołanie do sądu, który rozpatruje je na posiedzeniu niejawnym, po wysłuchaniu prokuratora.

Art. 99

Termin dla zawarcia małżeństwa.

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem czwartego dnia po dokonaniu ogłoszenia.

Jeśli małżeństwo nie zostało zawarte w ciągu stu osiemdziesięciu dni następnych po ogłoszeniu, ogłoszenie uznaje się za niedokonane.

Art. 100

Skrócenie terminu i pominięcie ogłoszenia.

Sąd na wniosek zainteresowanych, niezaskarżalnym postanowieniem wydanym na posiedzeniu, po wysłuchaniu prokuratora, może skrócić z ważnych powodów, okres ogłoszenia. W takim przypadku, skrócony okres jest wskazywany w ogłoszeniu.

Sąd może także zezwolić, w ten sam sposób, z przyczyn wyjątkowo ważnych, zaniechania ogłoszenia, w przypadku gdy narzeczeni przed sekretarzem oświadczą pod rygorem odpowiedzialności, że żadna z przyczyn określonych w artykułach 85, 86, 87, 88 i 89 nie dotyczy ich małżeństwa.

Sekretarz przed złożeniem tego oświadczenia musi zaznajomić narzeczonych z tymi artykułami i ostrzec wnioskujących o ważności ich oświadczenia i o ewentualnych jego konsekwencjach.

[W sytuacji zatwierdzenia pominięcia ogłoszenia, narzeczeni, aby być dopuszczonymi do zawarcia małżeństwa, muszą złożyć przed urzędnikiem stanu cywilnego, razem z postanowieniem o zgodzie, dokumenty, o których mowa w art. 97.]

Punkt uchylony Dekretem Prezydenta Republiki nr 396 z dn. 3 listopada 2000 r.

Art. 101

Małżeństwo w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia jednego z małżonków, dany urzędnik stanu cywilnego może przystąpić do uroczystości bez ogłoszenia i bez zgody na małżeństwo, jeśli jest wymagana, jeżeli małżonkowie złożą przysięgę, że nie istnieją między nimi przeszkody zawarcia małżeństwa.

Urzędnik stanu cywilnego wskazuje w akcie małżeństwa sposób w jaki objawiało się bezpośrednie zagrożenie życia.

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: