Skip to content

Dizionario giuridico italiano – polacco

Listopad 16, 2013

A

abrogare la legge – uchylenie mocy aktu prawnego

abrogazione – uchylenie

abuso – nadużycie

abuso del diritto – nadużycie prawa

abuso di posizione dominante – nadużycie pozycji dominującej

abuso di potere – nadużycie władzy

accettazione (della donazione) – przyjęcie (darowizny)

accordo – umowa, porozumienie

accusato – oskarżony

acquisizione – nabycie, nabywanie

acquistare la capacità giuridica – nabyć zdolność prawną

adempimenti – formalności, procedury

adempimento – spełnienie (o świadczeniu)

adozione – adopcja

affare – transakcja

affidamento – gwarancja, powierzenie

ai sensi di – na podstawie, zgodnie z

albo – lista (w sensie publicznego rejestru podmiotów wykonujących określoną profesję)

alea – losowość, ryzyko

alea normale – dozwolone ryzyko (ryzyko przewidziane w umowie)

alibi – alibi

alienazione – cesja, transmisja, przeniesienie

alimenti – alimenty

allegato – aneks, załącznik

ambasciata – ambasada

ambasciatore – ambasador

ammenda – grzywna, mandat

amministratore – zarządca, zarządzający, dyrektor

amministrazione – zarządzanie

amnistia – amnestia

analogia – analogia

anatocismo – anatocyzm

animus – zamiar

anonimo – anonimowy

anticipo – zaliczka

antinomia – antynomia, sprzeczność norm prawnych

apolide – apatryda

appaltatore – wykonawca, zleceniobiorca

appalto – umowa o wykonanie określonej pracy, umowa zlecenie

applicazione – nałożenie, zastosowanie (np. norm prawnych)

approvazione – przyjęcie, zatwierdzenie

arbitrato – arbitraż

arbitro – arbiter

archivio – archiwum

argomento – argument

arrestare – aresztować

arresti domiciliari – areszt domowy

arricchimento ingiustificato – bezprawne wzbogacenie

arringa – mowa obrończa

assegno – czek

assemblea ordinaria dei soci – (zwyczajne) zgromadzenie wspólników

assicurazione – ubezpieczenie

associati – członkowie

associato – członek, stowarzyszony

associazione – stowarzyszenie

associazione per delinquere – związek przestępczy, grupa przestępcza

assoluzione – uniewinnienie

assunzione – zaciągnięcie (np. zobowiązania)

asta – aukcja

attestare (la verità di qc) – poświadczać (autentyczność czegoś)

atto amministrativo – akt administracyjny, decyzja

atto costitutivo – akt założycielski

atto di matrimonio – akt ślubu

atto di nascita – akt urodzenia

atto giuridico – akt prawny

atto unilaterale – akt jednostronny

attore – powód

aula – sara rozpraw

autenticazione – potwierdzenie / stwierdzenie autentyczności

autonomia contrattuale – swoboda zawierania umów, wolność zawierania umów

avallo – awal

avvertimento – ostrzeżenie, upomnienie

avvocato – adwokat

azienda – przedsiębiorstwo

azione – akcja

azione – czynność procesowa

B

banca – bank

bancarotta – bankructwo

bene – mienie

beneficiario – beneficjent, obdarowany

bilancio – budżet

boicottaggio – bojkot

bonario – ugodowy

bonifico bancario – przelew, przekaz bankowy

borsa – giełda

bozza di contratto – szkic / projekt umowy

brevetto – patent

buon costume – dobry obyczaj / zwyczaj

buon padre di famiglia – dobry ojciec rodziny (skala rzetelności)

buona fede – dobra wiara

buono – bon

busta paga – potwierdzenie wypłaty

C

cagionare danni – powodować szkody

capacità di agire – zdolność do czynności prawnych

capacità giuridica – zdolność prawna

carcere – więzienie

catasto – kataster

circondario – okręg

cittadinanza – obywatelstwo

cittadino – obywatel

classificazione – klasyfikacja

Codice civile – Kodeks cywilny

Codice del procedimento civile – Kodeks postępowania cywilnego

Codice del procedimento penale – Kodeks postępowania karnego

Codice penale – Kodeks karny

codificazione – kodyfikacja

comma – ustęp

commemorienza – śmierć jednoczesna

commitente – zleceniodawca

comparire – stawić się (w sądzie)

compenso – wynagrodzenie

complice – wspólnik

conduttore – najemca

confidenza – poufność

confisca – konfiskata

consenso – zgoda

constare il decesso – uznać za zmarłego

consuetudine – zwyczaj

contrarre matrimonio – zawrzeć związek małżeński

contratto a tempo determinato – umowa o pracę na czas określony

contratto a tempo indeterminato – umowa o pracę na czas nieokreślony

contravvenzione – wykroczenie

convalidare – uprawomocnić

convenuto – pozwany

corrispettività – równoważność (np. w stosunkach umownych), jednoznaczność

Corte Costituzionale – Trybunał Konstytucyjny

Corte di giustizia della Comunità Europea – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Corte Internazionale di Giustizia – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

costituzione – konstytucja

custodia cautelare – tymczasowe aresztowanie

D

danno – szkoda

decesso – śmierć

decoro – dobre imię

decreto – rozporządzenie

delibera – uchwała

delitto – przestępstwo

delitto consumato – przestępstwo popełnione

delitto tentato – przestępstwo usiłowane

denominazione – nazwa, określenie

deporre – zeznawać

destinatario – adresat

dichiarazione – oświadczenie

differito – odroczony, odłożony (w czasie)

diligenza – staranność

diligenza del buon padre di famiglia – należyta staranność

direzione – zarząd

diritto – prawo

diritto civile – prawo cywilne

diritto commerciale – prawo handlowe

diritto costituzionale – prawo konstytucyjne

diritto del lavoro – prawo pracy

diritto ecclesiastico – prawo kościelne

diritto internazionale privato – prawo międzynarodowe prywatne

diritto internazionale publico – prawo międzynarodowe publiczne

diritto patrimoniale – prawo majątkowe

diritto penale – prawo karne

disporre con decreto – wydawać decyzję

disposizione – przepis

disposizioni generali – przepisy ogólne

distretto – okręg, dystrykt

divieto di dimora – zakaz pobytu

divieto di esparito – zakaz opuszczania kraju

divorzio – rozwód

domiciliato – zameldowany

domicile – zameldowanie

donazione – darowizna

E

eccessiva onerosità – nadmierne obciążenie

eccessivo – nadmierny, przesadny

efetto giuidico – skutek prawny

enti pubblici – instytucje publiczne

equamente – słusznie, sprawiedliwie

erede – spadkobierca

eredità – spadek

erogazione di prestito – pożyczka

escussione del testimone – przesłuchanie świadka

estinzione – likwidacja

ex articolo – w myśl artykułu, zgodnie z artykułem

F

facoltativo – nieobowiązkowy

firma autografa – podpis (odręczny)

firmare – podpisywać

G

Gazzetta Ufficiale – Dziennik Urzędowy

giudice – sędzia

giudice di pace – sędzia pokoju

giurisdizione – jurysdykcja

giurista – prawnik

I

immobile – nieruchomość

imprenditore – przedsiębiorca

impresa – przedsiębiorstwo

imputato – oskarżony

in flagranza di reato – na gorącym uczynku

in stato di libertà – z wolnej stopy

in via conciciativa – polubownie

inabilitato – ubezwłasnowolniony częściowo

inadempimento – niewypełnienie (o umowie)

incartamento – akta

incolumità – bezpieczeństwo

indagini preliminari – dochodzenie wstępne

indebitamente – bezprawnie

indebito – nieprawny, niezasłużony

indirizzo – adres

informare il testimone – pouczyć świadka

ingliggere – nałożyć karę

iniziativa legislativa – inicjatywa ustawodawcza

interdetto – ubezwłasnowolniony całkowicie

interpretazione – interpretacja

interrogatorio – przesłuchanie

irrogare (una pena) – wymierzać (karę), nałożyć (karę)

L

legge – ustawa

legittima difesa – obrona konieczna

legittimo – prawowity

libro – księga

M

maggiore età – pełnoletność

matrimonio – małżeństwo

misura cautelare – środek zapobiegawczy

modificazione – zmiana

morte – śmierć

motivo – uzasadnienie

mozione – wniosek

N

negozio – czynność prawna

norma – zasada

norme della convivenza sociale – zasady współżycia społecznego

notificare – powiadomić pisemnie

O

onerosità – obciążenie

opposizione – zarzut procesowy

ordinamento – regulamin

ordinamento giuridico – porządek prawny

organo – organ

P

paradiso fiscale – raj podatkowy

patteggiamento – dobrowolne poddanie się karze

pena – kara

pena da irrogare – kara wymierzona

pena dell’ergastolo – kara dożywotniego pozbawienia wolności

pena di detenzione – kara więzienia

pena di reclusione – kara pozbawienia wolności

pena pecunaria – kara pieniężna

pena sospesa – kara zawieszona

perquisire – przeszukiwać

perquisizione – przeszukanie

persona fisica – osoba fizyczna

persona giuridica – osoba prawna

plenipotenziario – pełnomocnik

presidente – prezes

prestazione – świadczenie, wykonanie (o umowie), przest. danina

prestito – pożyczka

presupposizione – założenie

prigione – więzienie

procura – prokura

professione giudiziarie – zawód prawniczy

progetto – projekt

pronunciare la sentenza – wydawać wyrok

proprietà – własność

proscioglimento – uniewinnienie

prova – dowód

prova suplementare – dowód uzupełniający

pubblicazione – publikacja

pubblico ministero – prokurator

R

rapina a mano armata – napad z bronią w ręku

rappresentante – pełnomocnik

rappresentanza – reprezentacja

reato – czyn zabroniony, przestępstwo

colposo – nieumyślne

doloso – umyślne

recesso – odstąpienie

referendum – referendum

reglamento – rozporządzenie

requisitoria – mowa oskarżycielska

respingere – oddalić

retribuzione – wynagrodzenie

revisione – rewizja, nowelizacja

richiesta – wniosek

ricorso – apelacja

rigettare – odrzucić

rimborso – zwrot

rinuncia – zrzeczenie, odstąpienie

risarcimento dei danni – odszkodowanie

risoluzone – uchwała

risoluzione di contratto – rozwiązanie umowy

S

sanzione – sankcja

scioglimento – rozwiązanie

scontare la pena – odbywać karę

sconto di pena – obniżenie kary

separazione – separacja

sanzione sostitutiva – kara zastępcza

sotto pena – pod karą

sovranità – suwerenność

sovvenzione – zasiłek

spese di rappresentanza – koszty przedstawicielstwa

spese di sostentamento – koszty utrzymania

spese processuali – koszty procesowe

stipulazione – zastrzeżenie umowne

studio legale – kancelaria prawna

T

testatore – spadkodawca

titolare – właściciel

titolo – dział

trasgredire alla legge – naruszyć prawo

trasparenza – przejrzystość

tribunale – sąd

tutela – ochrona

tutore – opiekun

U

udienza – posiedzenie

udienza in camera di consiglio – posiedzenie niejawne

udienza preliminare – posiedzenie wstępne

udienza pubblica – posiedzenie jawne

ufficiale giudiziario – komornik sądowy

uso – zwyczaj

V

verità – prawda

vigente – obowiązujący, prawomocny

violazione di domicilio – naruszenie miru domowego

Reklamy
One Comment
  1. Reblogged this on TPN pro.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: