Przeskocz do treści

Polsko – włoski słownik terminologii prawniczej

Czerwiec 2, 2013

sbc

(słownik będzie systematycznie aktualizowany i poszerzany o nowe hasła)

A

adopcjaadozione

adres – indirizzo

adresat – destinatario

adwokat – avvocato

akt jednostronny – atto unilaterale

akt ślubu – atto di matrimonio

akt urodzenia – atto di nascita

akt założycielski – atto costitutivo

akta – incartamento

alibi – alibi

alimenty – alimenti

amnestia – amnistia

aneks – allegato

anonimowy – anonimo

apatryda – apolide

apelacja – ricorso

arbiter – arbitro

archiwum – archivio

areszt domowy – arresti domiciliari

areszt tymczasowy – custodia cautelare

aresztować – arrestare

argument- argomento

autentyczność (czegoś poświadczać) – attestare la verità di qc

B

bezpieczeństwo – incolumità

bezprawnie – indebitamente

brak – mancanza

budżet – bilancio (państwa – dello stato)

C

członkowie – associati

czyn zabroniony – reato

czynność prawna – negozio

D

danina – tributo, prestazione

darowizna – donazione

dobre imię – decoro

dobrowolne poddanie się karze – patteggiamento, applicazione della pena su richiesta delle parti

dobry obyczaj – buon costume

dochodzenie wstępne – indagini preliminari

dowód – prova

dowód uzupełniający – prova suplementare

dozwolone ryzyko – alea normale

druga strona – contraddittorio

dział (w kodeksie) – Titolo

Dziennik Urzędowy – Gazzetta Ufficiale

I

inicjatywa ustawodawcza – iniziativa legislativa

instytucje publiczne – enti pubblici

interpretacja – interpretazione

J

jurysdykcja – giurisdizione

K

kancelaria (adwokacka, radcowska, prawna) – cancelleria del giudice, studio legale

kara – pena

kara dożywotniego pozbawienia wolności – pena dell’ergastolo

kara pieniężna – pena pecunaria

kara pozbawienia wolności – pena di reclusione

kara więzienia – pena di detenzione

kara wymierzona – pena da irrogare

kara zastępcza – sanzione sostitutiva

kara zawieszona – pena sospesa

kataster – catasto

klasyfikacja – classificazione

Kodeks cywilny – Codice civile

Kodeks karny – Codice penale

Kodeks postępowania cywilnego – Codice del procedimento civile

Kodeks postępowania karnego – Codice del procedimento penale

kodyfikacja – codificazione

komornik sądowy – ufficiale giudiziario

konfiskata – confisca

konstytucja – costituzione

koszt – costo

koszty procesowe – spese processuali

koszty przedstawicielstwa – spese di rappresentanza

koszty utrzymania – spese di sostentamento

księga (w kodeksie) – Libro

L

likwidacja – estinzione

M

małżeństwo – matrimonio

mieć skutki prawne – avere effetto

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – Corte Internazionale di Giustizia

mowa obrończa – arringa

mowa oskarżycielska – requisitoria

N

na gorącym uczynku – in flagranza di reato

nabyć zdolność prawną – acquistare la capacità giuridica

najemca – conduttore

należyta staranność – diligenza del buon padre di famiglia

nałożyć karę – irrogare una pena, ingliggere

napad z bronią w ręku – rapina a mano armata

naruszenie miru domowego – violazione di domicilio

naruszyć prawo – trasgredire alla legge

nazwa – denominazione

nieobowiązkowy – facoltativo

nieprawny – indebito

nieruchomość – immobile

niewypełnienie – inadempimento

nowelizacja – revisione

O

obciążenie – onerosità

obniżenie kary – sconto di pena

obowiązujący – vigente

obrona konieczna – legittima difesa

obywatel – cittadino

obywatelstwo – cittadinanza

ochrona – tutela, ochrona imienia – tutela del nome

odbywać karę – scontare la pena

oddalić wniosek – respingere la richiestra

odroczony – differito

odrzucić – rigettare, odrzucić wniosek – rigettare una richiesta

odstąpienie – recesso, rinuncia

odszkodowanie – idennità, ondanna al risarcimento, risarcimento dei danni

odwołać się – proporre appello, od – contro

okręg – distretto, circondario

opiekun – tutore

organ – organo

osoba fizyczna – persona fisica

osoba prawna – persona giuridica

oskarżony – imputato

oświadczenie – dichiarazione

P

pełnoletność – maggiore età

pełnomocnik – plenipotenziario, procuratore, rappresentante

pod karą – sotto pena

podpis – firma autografa

podpisywać – firmare

polubowne – in via conciciativa

porządek prawny – ordinamento giuridico

posiedzenie – dibattimento, udienza

posiedzenie jawne – udienza pubblica

posiedzenie niejawne – udienza in camera di consiglio

posiedzenie wstępne – udienza preliminare

pouczyć świadka – informare il testimone

poufność – confidenza

powiadomić pisemnie – notificare

powodować szkody – cagionare danni

pozwany – convenuto

pożyczka – prestito, erogazione di prestito

prawda – verità

prawnik – giurista

prawo – diritto, legge

prawo cywilne – diritto civile

prawo handlowe – diritto commerciale

prawo karne – diritto penale

prawo konstytucyjne – diritto costituzionale

prawo kościelne – diritto ecclesiastico

prawo majątkowe – diritto patrimoniale

prawo międzynarodowe prywatne – diritto internazionale privato

prawo pracy – diritto del lavoro

prawowity – legittimo

prezes – presidente

projekt – progetto

prokura – procura

prokurator – pubblico ministero (PM)

przedsiębiorca – imprenditore

przedsiębiorstwo – impresa

przejrzystość – trasparenza

przepis – disposizione

przepisy ogólne – disposizioni generali

przepisać – intestare a

przesłuchanie – interrogatorio

przesłuchanie świadka – escussione del testimone

przestępca – reo

przestępstwo – delitto, reato

przestępstwo nieumyślne – reato colposo

przestępstwo popełnione – delitto consumato

przestępstwo umyślne – reato doloso

przestępstwo usiłowane – delitto tentato

przeszukiwać – perquisire

przyjęcie darowizny – accettazione della donazione

publikacja – pubblicazione

R

raj podatkowy – paradiso fiscale

referendum – referendum

regulamin – ordinamento

Rejestr zawiadomień o przestępstwie – Registro delle notizie di reato

reprezentacja – rappresentanza

rewizja (przeszukanie) – perqusizione

rewizja – revisione (wnieść rewizję – domandare la revisione)

rozporządzenie – decretto, regolamento

rozprawa – patrz. posiedzenie

rozwiązanie – scioglimento

rozwiązanie umowy – risoluzione di contratto

rozwód – divorzio

równoważność – corrispettività

S

sankcja – sanzione

sąd – tribunale

separacja – separazione

sędzia – giudice

skutek prawny – efetto giuidico

słusznie – equamente

spadek – eredità

spadkobierca – erede

spadkodawca – testatore

spełnienie (o świadczeniu) – adempimento

sprawiedliwie – equamente

staranność – diligenza

stawić się (w sądzie) – comparire

stwierdzić zgon – constatare il decesso

suwerenność – sovranità

szkoda – danno, pregiudizio

Ś

śmierć – decesso, morte

śmierć jednoczesna – commemorienza

środek zapobiegawczy – misura cautelare

świadczenie – prestazione

T

Trybunał Konstytucyjny – Corte Costituzionale

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Corte di giustizia della Comunità Europea

tymczasowe aresztowanie – custodia cautelare

U

ubezwłasnowolniony całkowicie – interdetto

ubezwłasnowolniony częściowo – inabilitato

uchylanie mocy aktu prawnego – abrogare la legge

uchwała – decisione, delibera, risoluzione

umawiające się strony – alte parti contraenti

umowa o pracę na czas nieokreślony – contratto a tempo indeterminato

umowa o pracę na czas określony – contratto a tempo determinato

uniewinnienie – assoluzione, proscioglimento

uprawomocnić – convalidare

ustawa – legge

ustęp – comma

uzasadnienie – motivo, motivazione

uznać za zmarłego – constare il decesso

W

w imieniu – il rappresentante

w myśl artykułu – ex articolo

więzienie – carcere, prigione

własność –  proprietà

właściciel – titolare

wniosek – mozione, richiesta

wspólnik – complice

wydawać decyzję – disporre con decreto

wydawać wyrok – pronunciare la sentenza

wykonanie (o umowie) – prestazione

wykroczenie – contravvenzione

wyłączność (na) – in esclusiva

wymierzać karę – irrogare una pena

wynagrodzenie – compenso, retribuzione

Z

z wolnej stopy – a piede libero, in stato di libertà

zaciągnięcie (o zobowiązaniu) – assunzione

założenie – presupposizione

zasada – norma

zasiłek – sovvenzione

zakaz opuszczania kraju – divieto di esparito

zakaz pobytu – divieto di dimora

zameldowany – domiciliato

zarząd – direzione

zarzut procesowy – opposizione

zasady współżycia społecznego – norme della convivenza sociale

zastrzeżenie umowne – stipulazione

zawrzeć związek małżeński – contrarre matrimonio

zdolność do czynności prawnych – capacità di agire

zdolność prawna – capacità giuridica

zeznawać – deporre

zgoda – consenso

zgodnie z artykułem – ai sensi dell’articolo, ex articolo

zleceniodawca – commitente

zmiana – modificazione

zrzeczenie – rinuncia

zwrot – rimborso

zwyczaj – consuetudine, uso

 

 

Reklamy
One Comment
  1. Reblogged this on TPN pro.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: